Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen YCF Nederland / onlineshop.nl en de klant.

1.2
Standaardvoorwaarden gehanteert door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk, schriftelijk, door YCF Nederland zijn aanvaard.

1.3
Alle aanbiedingen en offertes van YCF Nederland / Onlineshop.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Aanvaarding

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door YCF Nederland / onlineshop.nl van een opdracht van de klant. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van YCF Nederland / onlineshop.nl, als uit het feit dat YCF Nederland uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1
Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaat, is YCF Nederland / onlineshop.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Deze maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de klant bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de klant van YCF Nederland / onlineshop.nl aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.

3.2
Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum en voordat de producten worden afgestuurd/afgeleverd.

3.3
Goederen blijven eigendom van YCF Nederland / onlineshop.nl totdat het volledige factuurbedrag,  inclusief BTW is voldaan, ook als de goederen reeds zijn uitgeleverd aan de klant. YCF Nederland / onlineshop.nl is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Indien de goederen gedurende de periode dat deze nog niet volledig zijn betaald, beschadigd of anderszins waarde verliezen, is deze schade direct te verhalen op de klant of diens verzekering.

3.4
De klant is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op YCF Nederland / onlineshop.nl op het door de klant jegens YCF Nederland verschuldigde in mindering te brengen.

3.5
Al hetgeen de klant verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden of indien de klant een natuurlijke persoon is en overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1
Levering geschiedt tegen betaling van de verzendkosten door de klant aan YCF Nederland/ onlineshop.nl , op een door de klant aan te geven adres.

4.2
Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na bestelling en zal uiterlijk binnen 21 dagen zijn indien het artikel op voorraad staat. De levertijd van 21 dagen gaat in vanaf het moment dat YCF Nederland / onlinshop.nl  de orderbevestiging per e-mail naar de klant heeft verstuurd.

4.3
De door YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door YCF Nederland / onlineshop.nl bestelde goederen. Bij niet behalen van de levertijd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zal YCF Nederland / onlineshop.nl  het totaalbedrag – indien reeds door de klant vooruit betaald – van de niet geleverde producten inclusief verzendkosten binnen 7 werkdagen aan de opdrachtgever terugsturen. De levertijd kan worden verlengd indien de vertraging aan de zijde van YCF Nederland/ onlineshop.nl  is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de klant van enige voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de klant te vergen medewerking.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van YCF Nederland / onlineshop.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van YCF Nederland / onlineshop.nl of diens leveranciers of beider vervoerders.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met YCF Nederland / onlineshop.nl  gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens YCF Nederland / onlineshop.nl  te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant, is YCF Nederland / onlineshop.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2
In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1
Indien YCF Nederland  / onlineshop.nl gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door klant wordt geweigerd, is YCF Nederland / onlineshop.nl vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van YCF Nederland / onlineshop.nl op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2
De klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door YCF Nederland / onlineshop.nl geleverde zaken. YCF Nederland / onlineshop.nl  blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de klant zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de klant bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de klant niet gerechtigd op de door YCF Nederland / onlineshop.nl  geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de klant genoemde verplichtingen niet nakomt, is YCF Nederland / onlineshop.nl gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

7.3
Mochten er tegelijkertijd zaken als ook diensten zijn geleverd en als zodanig gezamenlijk op 1 factuur zijn gefactureerd, dan wordt er bij gedeeltelijke betaling vanuit gegaan, dat éérst de diensten worden betaald en vervolgens de zaken. Derhalve worden de zaken pas eigendom van de klant op het moment dat het factuurbedrag volledig, inclusief BTW is voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1
YCF Nederland / onlineshop.nl is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van YCF Nederland / onlineshop.nl ;
– YCF Nederland / onlineshop.nl  het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van YCF Nederland / onlineshop.nl , op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. Indien de ontstane schade en / of letsel niet word gedekt door enige verzekering, zal de aansprakelijkheid zich beperken tot maximaal het factuurbedrag.

8.2
Niet voor vergoeding door YCF Nederland / onlineshop.nl komt in aanmerking bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de klant, op welke wijze ook ontstaan

Artikel 9. Garantie

9.1
Door YCF Nederland / onlineshop.nl afgegeven garanties met betrekking tot niet door YCF Nederland / onlineshop.nl  geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van YCF Nederland / onlineshop.nl een garantie heeft afgegeven welke de schade/het defect dekt.

9.2
De garantie vervalt indien reparatie en/of modificatie is uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel of indien reparaties en/of modificaties binnen de garantietermijn door gekwalificeerde derden worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YCF Nederland / onlineshop.nl . Kosten van reparatie en/of modificatie gemaakt zonder schriftelijke toestemming zullen niet door YCF Nederland / onlineshop.nl  worden vergoed.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1
Klant kan, op straffe van verval van alle hem toekomende rechten, bij een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen op hem toekomende rechten, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij YCF Nederland / onlineshop.nl per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2
Reclame geeft de klant niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is YCF Nederlands / onlineshop.nl recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van YCF Nederland / onlineshop.nl om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 13 schade/retour/annulering

13.1
Schade/retour gevallen melden:
Voor het melden van schade, garantie of retourneren dient u gebruikt
te maken van ons contact formulier of mail naar info@YCF Nederland.nl 


13.2
Beschadigingen
Onze producten worden in perfecte staat aan u verzonden. Helaas kan er tijdens transport altijd wat schade ontstaan.
Als dat gebeurd, maken wij dat in orde. Als u het product beschadigd ontvangt dient u direct contact met ons opnemen via info@ycfnederland.nl

13.3
Retourneren
U heeft de mogelijkheid uw aangekochte product binnen 14 werkdagen te retourneren, mits in ongebruikte staat en in de originele of deugdelijke verpakking.

Belangrijk is dat u hierover eerst contact met ons opneemt via info@ycfnederland.nl 

De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Reparaties die zijn uitgevoerd door derden worden door ons niet vergoed.

13.4
Bij ons kunt u uw aankoop binnen 7 dagen kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden.

U dient ons dan een e-mail sturen aan info@ycfnederland.nl met daarin uw naam en bestelnummer. Wij zullen het bestelproces direct beëindigen. Mocht het artikel reeds verzonden zijn dan geldt de regeling onder ‘retourneren’. 

YCF Nederland / onlineshop.nl

Onder onlineshop.nl word bedoeld

onlinepitbikeshop.nl

onlineminigpshop.nl

onlinesupermotardshop.nl

onlineflattrackshop.nl

 

Message Us on WhatsApp