Verzending en Levering voorwaarden

.

4.1
Verzending en levering geschiedt tegen betaling van de verzendkosten door de klant aan YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl , op een door de klant aan te geven adres.

4.2
Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na bestelling en zal uiterlijk binnen 21 dagen zijn indien het artikel op voorraad staat. De levertijd van 21 dagen gaat in vanaf het moment dat YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl de orderbevestiging per e-mail naar de klant heeft verstuurd.

4.3
De door YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl bestelde goederen. Bij niet behalen van de levertijd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zal YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl  het totaalbedrag – indien reeds door de klant vooruit betaald – van de niet geleverde producten inclusief verzendkosten binnen 7 werkdagen aan de opdrachtgever terugsturen. De levertijd kan worden verlengd indien de vertraging aan de zijde van YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de klant van enige voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de klant te vergen medewerking.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van YCF Nederland / onlinepitbikeshop.nl of diens leveranciers of beider vervoerders.

Message Us on WhatsApp